Pokazy Lotnicze Airshow Radom
Regulamin

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH POKAZÓW LOTNICZYCH
AIR SHOW 2017

w dniach 26-27 sierpnia 2017 roku
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2139, z późn. zm.) wprowadza się niniejszy regulamin
imprezy masowej.

§1
Informacje ogólne
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Pokazach – należy przez to rozumieć imprezę masową promującą lotnictwo,
odbywającą się w Radomiu w dniach 26 – 27 sierpnia 2017 roku na terenie lotniska
Radom-Sadków przy ul. Sadków 9, funkcjonującą pod nazwą Międzynarodowe
Pokazy Lotnicze AIR SHOW 2017;
b) Organizatorze – należy przez to rozumieć Dowództwo Generalne Rodzajów Sił
Zbrojnych. Współorganizatorami Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR
SHOW 2017 są Urząd Miejski w Radomiu, Agencja Mienia Wojskowego, Wodociągi
Miejskie w Radomiu, Port Lotniczy Radom S.A.;
c) terenie Pokazów – należy przez to rozumieć teren lotniska Radom-Sadków przy
ul. Sadków 9;
d) regulaminie imprezy masowej zwany w treści „Regulaminem Pokazów” –
należy przez to rozumieć Regulamin Międzynarodowych Pokazów Lotniczych
AIR SHOW 2017 dla pokazów planowanych do przeprowadzenia w dniach
26 – 27 sierpnia 2017 r. w Radomiu.
2. Organizator, działając na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2139, z późn. zm.),
określa warunki uczestnictwa w Pokazach, korzystania z terenu Pokazów
i znajdujących się tam urządzeń.
3. Osoby przebywające na terenie Pokazów podlegają przepisom polskiego prawa oraz
przepisom niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin Pokazów udostępniony jest dla osób zainteresowanych na stronie
internetowej www.airshow.wp.mil.pl i przed wejściami na teren Pokazów.
5. Na terenie Pokazów obowiązuje całkowity zakaz urządzania manifestacji oraz
prowadzenia wszelkich form agitacji, o treściach, które nie zostały uzgodnione
wcześniej z Organizatorem.
6. Wstęp na teren Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2017 odbywa się
na podstawie bezpłatnych kart wstępu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej
liczby uczestników na terenie pokazów organizator zastrzega sobie możliwość
czasowego zamknięcia wejść na lotnisko.
7. Wejście bez karty wstępu na pokazy mają:
a) dzieci do lat 6;
b) kombatanci wojenni po okazaniu legitymacji kombatanckiej;
c) umundurowani żołnierze służby czynnej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej,
Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej po okazaniu legitymacji;
d) osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ich
opiekunowie (dawna I grupa inwalidzka), po okazaniu legitymacji dokumentującej
stopień niepełnosprawności;
e) poszkodowani weterani misji zagranicznych Wojska Polskiego po okazaniu ważnej
legitymacji weterana poszkodowanego.
8. W czasie Pokazów niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych.

§2
Zakres Pokazów
1. Na Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW 2017 składają się:
a) pokaz dynamiczny wojskowych i cywilnych statków powietrznych;
b) wystawa statyczna wojskowych i cywilnych statków powietrznych;
c) wystawa sprzętu i uzbrojenia wojskowego;
d) wystawa przemysłu lotniczego;
e) wystawy towarzyszące (fotograficzne, historyczne itp.).

§3
Wejście na pokazy i kontrola oraz warunki uczestnictwa w Pokazach
1. Wstęp na teren Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2017 odbywa się
na podstawie bezpłatnych kart wstępu.
2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby uczestników na terenie Pokazów
organizator zastrzega sobie możliwość czasowego zamknięcia wejść na lotnisko.
2. Na terenie Pokazów mogą przebywać osoby w godzinach 8.00 – 19.00.
3. Służby porządkowe i informacyjne uprawnione są do:
a) kontroli wejścia, sprawdzania i stwierdzania uprawnień do przebywania na terenie
Pokazów, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania tych
osób do opuszczenia terenu Pokazów;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
c) przeglądania zawartości wnoszonych bagaży i rzeczy w przypadku podejrzenia,
że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, takie jak: broń,
materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały łatwopalne, napoje
alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z niniejszym regulaminem, a w przypadku
niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu Pokazów;
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, oraz chronionego
mienia, a także osób dopuszczających się czynów zabronionych.
4. Środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b,
pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a, ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu
bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628, Dz. U. z 2013 r. poz. 1165 oraz
z 2014 r. poz. 24 i 1199), można użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności
podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:
1) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez
uprawnionego poleceniem;
2) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność
uprawnionego lub innej osoby.
W przypadkach, o których mowa powyżej, służba porządkowa może użyć środków
przymusu bezpośredniego, tj.: siły fizycznej w postaci technik transportowych
i obrony, kajdanek zakładanych na ręce trzymane z tyłu oraz ręcznych miotaczy
substancji obezwładniających.
5. Służby informacyjne mają obowiązek reagować na incydenty i zagrożenia dla
bezpieczeństwa porządku publicznego podczas Pokazów. Prowadzą ponadto
działalność informacyjną na terenie Pokazów na temat przyjętych i obowiązujących
rozwiązań organizacyjnych, a w szczególności o:
a) miejscach rozmieszczenia stref publiczności,
b) punktach pomocy medycznej,
c) punktach sanitarnych,
d) umiejscowieniu wystaw sprzętu,
e) punktach gastronomicznych,
f) punktach wydawania wody do spożycia,
g) drogach ewakuacyjnych.
6. Organizator odmawia wstępu na teren Pokazów:
a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę
masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach
przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego
w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności
albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 oraz
z 2015 r. poz. 1418 i 1707),
b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,
c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,
d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w art. 20 ust. 1
pkt 1–3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
f) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub
substancje, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych,
g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
7. Służba porządkowa może usunąć z miejsca przeprowadzania Pokazów osoby, które
swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie
z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem Pokazów.
8. Służba porządkowa może usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej
osoby, o których mowa w pkt 6 lit. a–c.
9. Zakazuje się wstępu osobie małoletniej do lat 13, niebędącej pod opieką osoby
pełnoletniej.
10. Zabrania się wprowadzania na teren Pokazów pojazdów i zwierząt.
11. Zabrania się wnoszenia na teren Pokazów:
a) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia;
b) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym
działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
c) pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału,
w tym butelek plastikowych o pojemności powyżej 0,5 litra;
d) Alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie
działających środków;
e) kasków oraz parasoli o ostrym zakończeniu;
f) materiałów zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne;
g) balonów, zabawek lub innych przedmiotów mogących swobodnie i w sposób
kontrolowany lub niekontrolowany poruszać się w przestrzeni powietrznej;
h) wskaźników laserowych;
i) bezzałogowych statków powietrznych, w tym dronów;
j) kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących
dźwięk lub obraz, z wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
k) materiałów marketingowych lub reklamowych, chyba, że uzyskają pisemną zgodę
Organizatora;
l) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących.
12. Zabrania się przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności. Zakaz
dotyczy również przechodzenia przez barierki poza strefę publiczności.

§4
Warunki bezpieczeństwa, obowiązki i zachowanie się na terenie Pokazów
1. Przebywanie osób w innych miejscach niż zostały do tego wyznaczone, może
powodować ryzyko śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za które to
Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
2. Każdy, kto przebywa na terenie Pokazów powinien zachowywać się tak, aby nie
szkodził i nie zagrażał innym osobom będącym uczestnikami tego wydarzenia.
3. Każdy przebywający na terenie Pokazów jest zobowiązany stosować się do poleceń
służby porządkowej, służby informacyjnej, Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży
Miejskiej.
4. Osobom przebywającym na terenie Pokazów zabrania się:
a) prowadzenia działalności handlowej, politycznej, związkowej oraz przeprowadzania
zbiórek pieniężnych bez pisemnej zgody Organizatora;
b) przynoszenia i rozpowszechniania na jego terenie jakichkolwiek materiałów
marketingowych lub reklamowych, chyba że uzyskają pisemną zgodę Organizatora;
c) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy w celu
uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
d) spożywania alkoholu;
e) zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
f) rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego
wyznaczonymi;
g) zaśmiecania terenu Pokazów, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
h) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie
dróg pożarowych i ewakuacyjnych;
i) używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie
Pokazów.
6. Właściciele obiektów handlowych, gastronomicznych, rozrywkowych i innych
usytuowanych na terenie i podczas trwania Pokazów są zobowiązani do:
a) wyposażenia swoich obiektów w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy
z oznaczonym terminem ostatniej legalizacji;
b) posiadania dokumentu zaświadczającego o spełnieniu norm bezpieczeństwa
pożarowego straganów i hal namiotowych;
c) przestrzegania ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn.zm.) oraz wydanych na jej podstawie
przepisów szczegółowych i innych zarządzeń Organizatora;
d) zapewnienia warunków bezpieczeństwa w swoich obiektach uczestnikom
Pokazów korzystającym z ich usług.
7. Organizator informuje, że w trakcie Pokazów następuje krótkookresowo wysoki
poziom propagacji fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są niemowlęta
i dzieci. Organizator zaleca uczestnikom Pokazów zaopatrzenie się i używanie
ochronników słuchu. Zakupu tych przedmiotów nie zapewnia Organizator.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone szkody
przez uczestnika Pokazów.

§5
Uprawnienia uczestnika Pokazów
1. Uczestnik Pokazów ma prawo:
a) przebywać na terenie Pokazów w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia
obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej;
b) do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych,
gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach
bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
c) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są
udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
d) korzystać z pomocy medycznej w czasie Pokazów;
e) korzystać z punktu depozytowego po uprzednim zgłoszeniu służbie porządkowej
lub służbie informacyjnej Organizatora.

§6
Postępowanie w czasie zagrożeń
1. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich dozwolonych środków
mających na celu zachowanie porządku publicznego, ochrony osób i mienia.
2. Uczestnik Pokazów w razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla osób
i mienia na terenie Pokazów obowiązany jest:
a) natychmiast powiadomić służby porządkowe lub informacyjne;
b) unikać paniki;
c) stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych;
d) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
e) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
3. Właściciel, najemca, użytkownik obiektu handlowego, gastronomicznego,
rozrywkowego lub innego, w przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego
zagrożenia dla osób i mienia przystępuje do akcji ratowniczo – gaśniczej poprzez:
a) powiadomienie o zdarzeniu osób znajdujących się w obiekcie, służby porządkowej
lub informacyjnej, najbliższej jednostki Straży Pożarnej, Policji bądź Żandarmerii
Wojskowej, informując o miejscu zdarzenia oraz rodzaju zagrożenia;
b) wyprowadzenie z zagrożonego rejonu wszystkich osób;
c) wyłączenie dopływu zasilania elektrycznego, usunięcie wszystkich materiałów
palnych, a w szczególności butli ze sprężonymi gazami;
d) użycie podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w wyposażeniu obiektu,
a w przypadku innego zagrożenia, zabezpieczenie terenu przed dostępem osób
postronnych do czasu przybycia wyspecjalizowanej jednostki Straży Pożarnej.

§7
Utrwalanie przebiegu Pokazów
1. Organizator, dla dobra uczestników pokazów, będzie rejestrował obraz i dźwięk
z terenu Pokazów, a w szczególności zachowanie się osób w niej uczestniczących.
(Art. 11.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych).
2. Nabycie prawa do przebywania na terenie Pokazów jest równoznaczne z udzieleniem
zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego zapisu
przebiegu pokazów.
3. Transmitowanie i rozpowszechnianie wizerunku Pokazów może odbywać się za zgodą
organizatora.
4. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku
w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu
wideo i audio z Pokazów lotniczych i/lub każdego elementu Pokazu prezentowanego
w przekazach medialnych na całym świecie.

§8
Przepisy karne
W trakcie trwania Pokazów stosuje się przepisy karne
rozdziału 9, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w szczególności:
1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy,
regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby
porządkowe lub służby informacyjne bądź kto w czasie trwania Pokazów przebywa
w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podlega karze ograniczenia wolności
albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
2. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową,
w miejscu i w czasie trwania Pokazów, podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny nie niższej niż 2000 zł.
3. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje
alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
4. Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej
bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym
zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz.
295 oraz z 2015 r. poz. 1505), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo
niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega
grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§9
Odpowiedzialność
1. Zakres Pokazów określony w §2 może zostać ograniczony przez Organizatora na
skutek wystąpienia przyczyn od niego niezależnych (w tym niekorzystnych warunków
atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie pokazu dynamicznego),
ze względu na bezpieczeństwo statków powietrznych, uczestników i publiczności albo
uzasadniony interes Organizatora. Nie jest to równoznaczne z odwołaniem Pokazów.
2. Za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z działaniem obiektu
handlowego, gastronomicznego, rozrywkowego czy innego usytuowanego na terenie
Pokazów bądź zaistnienia tam zdarzenia pożarowego lub innego miejscowego
zagrożenia, odpowiedzialność ponoszą właściciele tych obiektów lub działający w ich
imieniu i na ich rzecz.
3. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez widzów przebywających na
terenie Pokazów związane z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, jak też za
szkody wyrządzone przez osoby trzecie, niewchodzące w skład służb Organizatora,
bądź które powstały wskutek zaistnienia sił wyższych.
4. Wszelkie uwagi i wnioski, w sprawach związanych z uczestnictwem w Pokazach,
Organizator przyjmuje codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 w Biurze Organizacyjnym
Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2017 w siedzibie Dowództwa
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 103/105,
po wcześniejszym zgłoszeniu, lub poprzez działającą w czasie i miejscu trwania
Pokazów służbę informacyjną lub porządkową Organizatora.
5. Wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren Pokazów z zaopatrzeniem muszą posiadać
wyposażenie nakazane prawem. Kierujący takim pojazdem jest obowiązany opuścić
teren Pokazów do godziny 7.30 każdego dnia Pokazów, lub gdy jest do tego wezwany
przez służbę porządkową lub informacyjną. W przypadku nie opuszczenia terenu
pokazów przed wyznaczonym czasem lub odmowy wykonania polecenia służby
porządkowej lub informacyjnej pojazd może zostać odholowany na koszt właściciela
na parking zorganizowany poza terenem Pokazów.
6. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.
7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2017 roku.

BIURO ORGANIZACYJNE
MIĘDZYNARODOWYCH POKAZÓW LOTNICZYCH
AIR SHOW 2017