Fistingsex.ws एक अविश्वसनीय अश्लील वेबसाइट है! यहां, आप सभी प्रकार के वीडियो पा सकते हैं। यह वास्तव में सिर्फ एक मुफ्त अश्लील वेबसाइट है, और यहां कोई सीमा नहीं है। जहां तक ​​सीधे अश्लील जाता है, आप अस्तित्व में हर श्रेणी और मॉडल पा सकते हैं। इसके अलावा, आपके पास जो भी बुत है वह यहां भी उपलब्ध है। Fistingsex.ws पर, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका चयन कर सकते हैं, और तुरंत उस चीज़ के साथ हजारों वीडियो पा सकते हैं। www.fistingsex.ws उदाहरण के लिए, यदि आपके पास अन्य प्राथमिकताएं हैं, तो आप उन्हें भी पा सकते हैं।

Tiny Porn

Pokazy Lotnicze Airshow Radom
Regulamin

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH POKAZÓW LOTNICZYCH AIR SHOW 2018 w dniach 25-26 sierpnia 2018 roku Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1160, z późn. zm.) wprowadza się niniejszy regulamin imprezy masowej.

§ 1 Informacje ogólne

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) Pokazach – należy przez to rozumieć imprezę masową promującą lotnictwo, odbywającą się w Radomiu w dniach 25 – 26 sierpnia 2018 roku na terenie lotniska Radom-Sadków przy ul. Sadków 9, funkcjonującą pod nazwą Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW 2018,

b) Organizatorze – należy przez to rozumieć Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Współorganizatorami Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018 są Urząd Miejski w Radomiu, Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych, Wodociągi Miejskie w Radomiu, Port Lotniczy Radom S.A.,

c) terenie Pokazów – należy przez to rozumieć teren lotniska Radom-Sadków przy ul. Sadków 9,

d) regulaminie imprezy masowej zwany w treści „Regulaminem Pokazów” – należy przez to rozumieć Regulamin Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018 dla pokazów planowanych do przeprowadzenia w dniach 25 – 26 sierpnia 2018 r. w Radomiu.

2. Organizator, działając na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1160, z późn. zm.), określa warunki uczestnictwa w Pokazach, korzystania z terenu Pokazów i znajdujących się tam urządzeń.

3. Osoby przebywające na terenie Pokazów podlegają przepisom polskiego prawa oraz przepisom niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin Pokazów udostępniony jest dla osób zainteresowanych na stronie internetowej www.airshow.wp.mil.pl i przed wejściami na teren Pokazów.

5. Zakupienie biletu wstępu lub przyjęcie zaproszenia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i stanowi warunek uczestnictwa w Pokazach.

6. Na terenie Pokazów obowiązuje całkowity zakaz urządzania manifestacji oraz prowadzenia wszelkich form agitacji, o treściach, które nie zostały uzgodnione wcześniej z Organizatorem.

7. Na terenie Pokazów zabronione jest sprzedawanie wszelkiego rodzaju produktów, w tym towarów, biletów, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, oferowanie jakichkolwiek usług lub prowadzenie jakiejkolwiek działalności zarobkowej bez pisemnej zgody Organizatora.

8. Ceny biletów wstępu obowiązujące na Pokazach zostaną podane przez Organizatora na stronie internetowej www.airshow.wp.mil.pl oraz na stronie internetowej sprzedawcy biletów eBilet.pl i mogą być sprzedawane wyłącznie po cenach wskazanych przez Organizatora. Cena powinna być wydrukowana na bilecie wstępu.

9. Bilety ulgowe przysługują: a) uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych po okazaniu legitymacji szkolnej, b) studentom do 26 roku życia po okazaniu legitymacji studenckiej, c) osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny, d) emerytom i rencistom po okazaniu legitymacji rencisty lub emeryta.

10. Wstęp bezpłatny na pokazy mają: a) dzieci do lat 6, b) kombatanci wojenni, po okazaniu legitymacji kombatanckiej, c) umundurowani żołnierze zawodowi, po okazaniu legitymacji żołnierza, d) umundurowani żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, po okazaniu książeczki wojskowej, e) osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ich opiekunowie (dawna I grupa inwalidzka), po okazaniu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności, f) poszkodowani weterani misji zagranicznych Wojska Polskiego, po okazaniu ważnej legitymacji weterana poszkodowanego.

11. W czasie Pokazów dozwolona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu. Organizator imprezy ze względów bezpieczeństwa w każdej chwili może zaprzestać sprzedaży i podawania alkoholu. Spożywanie alkohol dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.

 

§ 2 Zakres Pokazów

1. Na Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW 2018 składają się:

a) pokaz dynamiczny wojskowych i cywilnych statków powietrznych,

b) wystawa statyczna wojskowych i cywilnych statków powietrznych,

c) wystawa sprzętu i uzbrojenia wojskowego,

d) wystawa przemysłu obronnego, e) wystawy towarzyszące (fotograficzne, historyczne itp.).

 

§ 3 Wejście na pokazy i kontrola oraz warunki uczestnictwa w Pokazach

1. Podstawą do wejścia na teren Pokazów jest:

a) ważny bilet wstępu,

b) zaproszenie wydane przez Organizatora,

c) akredytacja lub identyfikator wydany przez Organizatora, ważne wraz z dokumentem tożsamości,

d) legitymacja ucznia, studenta, emeryta, rencisty, kombatanta i weterana, o której mowa w § 1 ust. 9 i 10 lit. b–f.

2. Bilet lub inny dokument wymieniony w punkcie 1. niniejszego paragrafu powinien być okazany na każde wezwanie służb porządkowych oraz służby informacyjnej.

3. Zwrot biletów zakupionych w systemie przedsprzedaży biletów będzie możliwy do dnia 17.08.2018 r. do godz. 15.00 w miejscu ich zakupu.

4. Posiadacze ważnych biletów, którzy opuszczą teren Pokazów w dniu ich trwania, nie będą uprawnieni do powtórnego wejścia na ten teren w tym samym dniu.

5. Na terenie Pokazów mogą przebywać osoby w godzinach 9.00 – 19.00.

6. Służby porządkowe i informacyjne uprawnione są do:

a) kontroli wejścia, sprawdzania i stwierdzania uprawnień do przebywania na terenie Pokazów, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania tych osób do opuszczenia terenu Pokazów,

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości wnoszonych bagaży i rzeczy w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, takie jak: broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały łatwo zapalne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu Pokazów,

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, oraz chronionego mienia, a także osób dopuszczających się czynów zabronionych.

7. Środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a, ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628, Dz. U. z 2013 r. poz. 1165 oraz z 2014 r. poz. 24 i 1199), można użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:

1) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem;

2) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby. W przypadkach, o których mowa powyżej, służba porządkowa może użyć środków przymusu bezpośredniego, tj.: siły fizycznej w postaci technik transportowych i obrony, kajdanek zakładanych na ręce trzymane z tyłu oraz ręcznych miotaczy substancji obezwładniających.

8. Służby informacyjne mają obowiązek reagować na incydenty i zagrożenia dla bezpieczeństwa porządku publicznego podczas Pokazów. Prowadzą ponadto działalność informacyjną na terenie Pokazów na temat przyjętych i obowiązujących rozwiązań organizacyjnych, a w szczególności o:

a) miejscach rozmieszczenia stref publiczności,

b) punktach pomocy medycznej,

c) punktach sanitarnych,

d) umiejscowieniu wystaw sprzętu,

e) punktach gastronomicznych,

f) punktach wydawania wody do spożycia,

g) drogach ewakuacyjnych.

9. Organizator odmawia wstępu na teren Pokazów:

a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 oraz z 2015 r. poz. 1418 i 1707),

b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,

c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,

d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

f) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

h) osobie nieposiadającej biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na Pokazach bądź nieposiadającej legitymacji, o których mowa w § 1 pkt. 9 i 10 lit. b-f niniejszego regulaminu.

10. Służba porządkowa może usunąć z miejsca przeprowadzania Pokazów osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub Regulaminem Pokazów.

11. Służba porządkowa może usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, o których mowa w pkt 9 lit. a–c.

12. Osoby wyczerpujące swoim zachowaniem zapisy punktów 9 i 10 niniejszego paragrafu nie mogą żądać od Organizatora zwrotu kosztów poniesionych na ten cel.

13. Zakazuje się wstępu osobie małoletniej do lat 13, niebędącej pod opieką osoby pełnoletniej.

14. Zabrania się wprowadzania na teren Pokazów pojazdów i zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników osób niepełnosprawnych.

15. Zabrania się wnoszenia na teren Pokazów:

a) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia,

b) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów niebezpiecznych pożarowo,

c) pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych, za wyjątkiem wody w oryginalnie zamkniętych plastikowych butelkach o pojemności do 0,5 litra,

d) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

e) kasków oraz parasoli o ostrym zakończeniu,

f) materiałów zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne,

g) balonów, zabawek lub innych przedmiotów mogących swobodnie i w sposób kontrolowany lub niekontrolowany poruszać się w przestrzeni powietrznej,

h) wskaźników laserowych,

i) bezzałogowych statków powietrznych, w tym dronów,

j) kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, z wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku, k) materiałów marketingowych lub reklamowych, chyba, że uzyskają pisemną zgodę Organizatora, l) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących. 16. Zabrania się przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności. Zakaz dotyczy również przechodzenia przez barierki poza strefę publiczności.

 

§ 4 Warunki bezpieczeństwa, obowiązki i zachowanie się na terenie Pokazów

1. Przebywanie osób w innych miejscach niż zostały do tego wyznaczone, może powodować ryzyko śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za które to Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

2. Każdy, kto przebywa na terenie Pokazów powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom będącym uczestnikami tego wydarzenia.

3. Każdy przebywający na terenie Pokazów jest zobowiązany stosować się do poleceń służby porządkowej, służby informacyjnej, Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Miejskiej.

4. Osobom przebywającym na terenie Pokazów zabrania się:

a) prowadzenia działalności handlowej, politycznej, związkowej oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez pisemnej zgody Organizatora,

b) przynoszenia i rozpowszechniania na jego terenie jakichkolwiek materiałów marketingowych lub reklamowych, chyba że uzyskają pisemną zgodę Organizatora,

c) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy w celu uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji,

d) spożywania alkoholu powyżej 3,5%,

e) zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,

f) rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,

g) zaśmiecania terenu Pokazów, a także niszczenia infrastruktury obiektu,

h) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg pożarowych i ewakuacyjnych,

i) używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Pokazów.

6. Właściciele obiektów handlowych, gastronomicznych, rozrywkowych i innych usytuowanych na terenie i podczas trwania Pokazów są zobowiązani do:

a) wyposażenia swoich obiektów w gaśnice dostosowane do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie, utrzymane w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;

b) posiadania dokumentu zaświadczającego o spełnieniu norm bezpieczeństwa pożarowego straganów i hal namiotowych,

c) przestrzegania ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn.zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów szczegółowych i innych zarządzeń Organizatora,

d) zapewnienia warunków bezpieczeństwa w swoich obiektach uczestnikom Pokazów korzystającym z ich usług.

7. Organizator informuje, że w trakcie Pokazów następuje krótkookresowo wysoki poziom propagacji fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są niemowlęta i dzieci. Organizator zaleca uczestnikom Pokazów zaopatrzenie się i używanie ochronników słuchu. Zakupu tych przedmiotów nie zapewnia Organizator.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone szkody przez uczestnika Pokazów.

 

§ 5 Uprawnienia uczestnika Pokazów

  1. Uczestnik Pokazów ma prawo:

a) przebywać na terenie Pokazów w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej, b) do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze,

c) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

d) korzystać z pomocy medycznej w czasie Pokazów,

e) korzystać z punktu depozytowego po uprzednim zgłoszeniu służbie porządkowej lub służbie informacyjnej Organizatora.

 

 

  • § 6 Postępowanie w czasie zagrożeń

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich dozwolonych środków mających na celu zachowanie porządku publicznego, ochrony osób i mienia.

2. Uczestnik Pokazów w razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla osób i mienia na terenie Pokazów obowiązany jest:

a) zaalarmować osoby znajdujące się w strefie zagrożenia i natychmiast powiadomić służby porządkowe lub informacyjne,

b) unikać paniki,

c) stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych,

d) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,

e) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

3. Właściciel, najemca, użytkownik obiektu handlowego, gastronomicznego, rozrywkowego lub innego, w przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia dla osób i mienia przystępuje do akcji ratowniczo – gaśniczej zobowiązany jest:

a) powiadomić o zdarzeniu osoby znajdujące się w obiekcie, służby porządkowe lub informacyjne, najbliższe jednostki Straży Pożarnej, Policji bądź Żandarmerii Wojskowej, informując o miejscu zdarzenia oraz rodzaju zagrożenia,

b) ogłosić ewakuację osób z zagrożonego rejonu,

c) wyprowadzić z zagrożonego rejonu wszystkie osoby,

d) wyłączyć dopływ zasilania elektrycznego, usunąć wszystkie materiały palne, a w szczególności butle ze sprężonymi gazami,

e) w miarę możliwości ograniczyć rozwój pożaru przy pomocy dostępnych gaśnic, a w przypadku innego zagrożenia, zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych do czasu przybycia jednostek straży pożarnej.

 

  • § 7 Utrwalanie przebiegu Pokazów

1. Organizator, dla dobra uczestników pokazów, będzie rejestrował obraz i dźwięk z terenu Pokazów, a w szczególności zachowanie się osób w niej uczestniczących. (Art. 11.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych).

2. Nabycie prawa do przebywania na terenie Pokazów jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego zapisu przebiegu pokazów.

3. Transmitowanie i rozpowszechnianie wizerunku Pokazów może odbywać się za zgodą Organizatora.

4. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z Pokazów lotniczych i/lub każdego elementu Pokazu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.

 

  • § 8 Przepisy karne

W trakcie trwania Pokazów stosuje się przepisy karne rozdziału 9, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w szczególności:

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne bądź kto w czasie trwania Pokazów przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

2. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania Pokazów, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

3. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

4. Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295 oraz z 2015 r. poz. 1505), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

  • §9 Odpowiedzialność

1. Zakres Pokazów określony w §2 może zostać ograniczony przez Organizatora na skutek wystąpienia przyczyn od niego niezależnych (w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie pokazu dynamicznego), ze względu na bezpieczeństwo statków powietrznych, uczestników i publiczności albo uzasadniony interes Organizatora. Nie jest to równoznaczne z odwołaniem Pokazów.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych potrzebami obronności państwa, konieczności wywiązania się z zobowiązań wobec NATO lub przyczyn niezależnych od Organizatora (siła wyższa), Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Pokazów.

3. Za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z działaniem obiektu handlowego, gastronomicznego, rozrywkowego czy innego usytuowanego na terenie Pokazów bądź zaistnienia tam zdarzenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia, odpowiedzialność ponoszą właściciele tych obiektów lub działający w ich imieniu i na ich rzecz.

4. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez widzów przebywających na terenie Pokazów związane z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, jak też za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, niewchodzące w skład służb Organizatora, bądź które powstały wskutek zaistnienia sił wyższych.

5. Organizator nie będzie zwracał kosztów za zakupione bilety w przypadku, gdy Pokazy nie odbędą się w pełnym zakresie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

6. Wszelkie uwagi i wnioski, w sprawach związanych z uczestnictwem w Pokazach, Organizator przyjmuje codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 w Biurze Organizacyjnym Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018 w siedzibie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 103/105, po wcześniejszym zgłoszeniu, lub poprzez działającą w czasie i miejscu trwania Pokazów służbę informacyjną lub porządkową Organizatora.

7. Wjazd i parkowanie pojazdów na terenie Pokazów jest dozwolone wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia Organizatora, zaproszenia VIP lub przepustki samochodowej. Obowiązek posiadania upoważnienia nie dotyczy pojazdów służb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa publicznego podczas Pokazów.

8. Wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren Pokazów z zaopatrzeniem muszą posiadać wyposażenie nakazane prawem. Kierujący takim pojazdem jest obowiązany opuścić teren Pokazów do godziny 7.30 każdego dnia Pokazów, lub gdy jest do tego wezwany przez służbę porządkową lub informacyjną. W przypadku nie opuszczenia terenu pokazów przed wyznaczonym czasem lub odmowy wykonania polecenia służby porządkowej lub informacyjnej pojazd może zostać odholowany na koszt właściciela na parking zorganizowany poza terenem Pokazów.

9. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2018 roku.

BIURO ORGANIZACYJNE MIĘDZYNARODOWYCH POKAZÓW LOTNICZYCH AIR SHOW 2018